Aktualności

Nowości

W tym dziale można zapoznać się z najnowszymi wydarzeniami z dziedziny technik audiowizualnych, najnowszymi promocjami sprzętu audiowizualnymi oraz realizacjami kompleksowaymi wykonanymi przez naszą firmę


Wybierz wydarzenie z lewej strony na temat którego chciałbyś dowiedzieć się więcej.

SHOPPING TAX FREE - zakupy bez podatku

2009-07-24

SHOPPING TAX FREE

TAX free – zakupy bez podatku

Informujemy, że dzięki współpracy z firmą Global Refund Polska Sp. z o.o. należymy do grona sklepów oferujących usługę TAX FREE. Należymy do grupy 240.000 sklepów rozsianych po całym świecie. Nasi klienci spoza Unii Europejskiej mogą teraz dostać zwrot podatku od zakupionych towarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ.U. Nr 54, poz. 535) – podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty mają prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów zakupionych w Polsce. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celny potwierdził wywóz towarów na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę. Zwrotem podatku objęte są wszystkie towary nabyte przez podróżnego, z wyjątkiem paliw silnikowych. W przypadku gdy  potwierdzenia wywozów towarów poza terytorium Wspólnoty nie będzie potwierdzał polski urząd celny, potwierdzenia wywozu towaru może dokonać urząd celny w państwie członkowskim innym niż Polska.
Podróżny może żądać zwrotu zapłaconego podatku jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w  sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, DZ.U. Nr 88, poz. 838).

Zasady Tax free

Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego w szczególności kwotę podatku zapłaconego przy dostawie towaru. Wywóz towaru powinien być potwierdzony na tym dokumencie przez urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien być dołączony wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej (fiskalnej).
Polski urząd celny albo urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium UE potwierdza wywóz towaru na WZORZE DOKUMENTU, który dostaje klient w momencie zakupu towaru po sprawdzeniu zgodności danych na paragonie z kasy rejestrującej (fiskalnej). Ten DOKUMENT jest podstawą do odebrania pieniędzy w gotówce z jednego z przedstawicielstw Global Refund Polska Sp. z o.o. zamieszczonych na stronie


http://www.globalrefund.dk/default.asp?viewFolderId=1891&viewDocumentId=11590&viewDocumentFolderName=Tax 

lub

 http://www.globalrefund.com/default.asp?viewSiteId=8.


SHOPPING TAX FREE
To shop and save money is easy when you travel abroad. As a tourist you are entitled to claim the taxes back if you export your purchases. Shop in any of the 240,000 stores around the world that offer Tax Free shopping to tourists, and make your trip even more rewarding!

STEPS:

REFUND CHEQUE - Ask the shop staff for a Refund Cheque when paying for your purchases.

CUSTOMS STAMP - Show your purchases, receipt and passport to Customs when leaving the country, or at the final point of departure when leaving the European Union, and have your Refund Cheque stamped.

REFUND OFFICE - Show the stamped Refund Cheque, passport and credit card at a nearby Refund Office and ask for an Immediate Refund on your credit card. Alternatively the Refund can be paid in cash.

REFUND OFFICES IN POLAND - http://www.globalrefund.dk/default.asp?viewFolderId=-8286&viewDocumentId=8286DETAILS -
http://www.globalrefund.com

 

Wróć